Komisja Nadzoru Finansowego zmniejszyła nieznacznie kary nałożone na GetBack (obecnie CAPITEA): uchyliła kary w łącznej kwocie 1 mln złotych i nałożyła nowe kary na CAPITEA w wysokości 953 tys. zł. – Przesłankami obniżenia wymiaru kar pieniężnych było m.in. nieznaczne zmniejszenie liczby przypadków nienależytego wykonania obowiązków informacyjnych w zakresie przekazania informacji o istotnych warunkach emisji obligacji – podkreśla KNF.